วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2553

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครุ

........โครงการสอน
รหัสวิชา........................
จำนวนหน่วยกิต...............
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

คำอธิบายรายวิชา........................................................................................
...........................................................................................................
...........................................................................................................

วัตถุประสงค์
1........................................................................................................
2........................................................................................................
3........................................................................................................
4.........................................................................................................
5........................................................................................................

เนื้อหาวิชา
หน่วยที่ 1...............................................................................................
หน่วยที่ 2...............................................................................................
หน่วยที่ 3...............................................................................................
หน่วยที่ 4...............................................................................................
หน่วยที่ 5...............................................................................................
หน่วยที่ 6...............................................................................................
หน่วยที่ 7...............................................................................................
หน่วยที่ 8...............................................................................................

สื่อการสอน
1. เอกสารบทเรียน
2. เว็บไชต์เกี่ยวข้อง
3. คอมพิวเตอร์
4. โสตทัศนูปกรณ์
5. ตัวอย่างผลงาน

การวัดและการประเมิน
เกณฑ์การประเมินผล
1. เวลาเรียน
2. งานที่ได้รับมอบหมาย
.....2.1 data
.....2.2 information
.....2.3 knowledge
.....2.4 wisdom ( powerpoint)
3.เว็บไซต์
4.สมุดรายงาน
5.สื่อ interactive
6.คะแนนสอบระหว่างภาค
7.คะแนนสอบปลายภาค